-013-

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   ขนาด 50 x 70 ซม.