-015-

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   ขนาด 70 x 90 ซม.