-017-

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอู่ทอง

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   ขนาด 70 x 90 ซม.