-018-

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน (สิงห์สาม)

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   ขนาด 70 x 90 ซม.