-019-

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย สมัยอยุธยา (ฐานบัว)

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   ขนาด 70 x 90 ซม.