-037-

รัชกาลที่ 5

ประทีป
สีฝุ่น
ขนาด 75 x 100 ซม.