-040-

รัชกาลที่ 5
ภาพต้นแบบ ปี2526

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน
ขนาด 110 x 150 ซม.