-070-

รอยพระพุทธบาท

ประหยัด   พงษ์ดำ
ภาพพิมพ์แกะไม้   
ขนาด 60 x 40 ซม.