-075-

ตะข้อง

สิงห์น้อย   ฟูสวัสดิ์สถาพร
สีน้ำมัน   ขนาด 60 x 80 ซม.