-094-

บ้านชนบท

พชร   ฤกษ์วรัญญู
สีอะคีลิค   ขนาด 90 x 70 ซม.