-095-

พุทธทาสภิกขุ

สิงห์น้อย   ฟูสวัสดิ์สถาพร
สีน้ำมัน   ขนาด 75 x 105 ซม.