-096-

ดอยปุย

สิงห์น้อย   ฟูสวัสดิ์สถาพร
สีน้ำมัน   ขนาด 120 x 90 ซม.