-163-

พระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า+ทหารเอกทั้ง 4

มนตรี   ภู่หลง
สีน้ำมัน   
ขนาด 120 x 160 ซม.