-197-

เตาตาลบ้านยายเลื่อน บางคณฑี
1 มี.ค. 2548

เติมศักดิ์  ติรณปริญญ์
Pastel
70 x 90 ซม.