เหรียญพระนิรันตราย (เจริญลาภ) ม.ป.ร.
อนุสรณ์ครบ 108 ปี
วัดราชประดิษฐ์
ปี 2515

บูชาเหรียญละ 1,999 บาท