เหรียญพระไพรีพินาศ ภ.ป.ร.
ที่ระลึกครบ 50 ปีแห่งการทรงพระผนวช 2499-2549
ปี 2549

ด้วยในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2549 นี้เป็นวาระพิเศษคือ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2549 เป็นวาระคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ พระชนมายุ 93 พรรษา และในวันที่ 22 ตุลาคม 2549 เป็นวาระครบ 50 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวช ทรงประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน เมื่อปีพุทธศักราช 2499 วัดบวรนิเวศวิหารและคณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานอีกด้านหนึ่งของเหรียญพระไพรีพินาศ รูปทรงเสมา "ที่ระลึกครบ 50 ปี แห่งการทรงพระผนวช พุทธศักราช 2499-2549" เป็นที่ระลึกในการจัดนิทรรศการ พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จออกทรงพระผนวช และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร

พิธีพุทธาภิเษก, พิธีมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 18 ตุลาคม 2549

ขนาดสูง 3.5 ซม. เนื้อทองแดง
บูชาเหรียญละ 599 บาท