เหรียญพระพุทธไสยาสน์ ภ.ป.ร.
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ปี 2530

เหรียญพระพุทธไสยาสน์ หลัง ภ.ป.ร. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พ.ศ.2530 ซึ่งมีสมเด็ีจพระสังฆราช (วาสน์) วัดราชบพิธฯ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ปัจจุบัน พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ดังมากถึง 80 รูปที่ร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษก อีกทั้งยังเป็นเหรียญที่ผ่านกระบวนพิธีการหลายครั้งด้วยกันกล่าวคือ ครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งที่ 2 วัดราชบพิธฯ ครั้งที่ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม และครั้งที่ 4 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

บูชาเหรียญละ 599 บาท