เหรียญพระศาสดา ภ.ป.ร.
วัดบวรนิเวศวิหาร

สืบเนื่องจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงอาจารย์ ข้าราชการ นิสิตทั้งปวง มีความเห็นตรงกันที่จะจัดสร้างหอเกียรติยศ เพื่อเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครบรอบพระราชสมภพ 200 ปี ในปีพุทธศักราช 2547 เพื่อระลึกถึง "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ในการนี้มีมติให้สร้างวัตถุมงคลพระศาสดา โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประธานให้พระพรหมมุนีเป็นองค์ประธานในพิธีเททองพระศาสดา และทางคณะวิทยาศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่ฐานบนผ้าทิพย์พระศาสดาและด้านหลังของเหรียญ พิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เวลา 14.20 น.
เนื้อทองแดง   บูชาเหรียญละ 499 บาท