พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ นวราชบพิตร
มหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบนักษัตร

วัดตรีทศเทพวรวิหาร ปี2530

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ "นวราชบพิตร" วัดตรีทศเทพฯ ปี 2530 หรือ พระกริ่ง วัดตรีทศเทพฯ รุ่น 2 ชุดนี้ถือว่าเป็น "สุดยอดพระเครื่อง" อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมไว้สักการบูชามาก เพราะเป็นพระเครื่องแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างแท้จริง โดยได้รวบรวมสิ่งอันเป็นมหามงคลวาร อันหาสิ่งใดเปรียบได้ยาก กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หล่อ "พระพุทธนวราชบพิตร" เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพฯ รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระกริ่งและพระชัยวัฒน์นวราชบพิตร อย่างละ 999 องค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็น "นวราชบพิตร" ซึ่งถือเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสร็จไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธนวราชบพิตร พระกริ่งและพระชัยวัฒน์นวราชบพิตร เมื่อวันพุทธที่ 19 สิงหาคม 2530 ในมหามงคลสมัยอันเป็นมิ่งมงคลยิ่ง ที่ล้นเกล้าฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบพระนักษัตร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พิธีนี้

                                    พระกริ่ง นวราชบพิตร           ฐานกว้าง 1.9 ซม.   สูง 3.3 ซม.
                                    พระชัยวัฒน์ นวราชบพิตร     ฐานกว้าง 1 ซม.      สูง 1.8 ซม.

 

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ นวราชบพิตร วัดตรีทศเทพวรวิหาร     บูชาชุดละ 44,500 บาท