ทรงกลีบขนุน
ด้านหลัง ภ.ป.ร.
โลหะผสม หมายเลขกำกับ

หลวงปู่ทวด ภ.ป.ร.
โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ปี 2547

อนุสรณ์ 72 ปี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีเททอง ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์ประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.2547

บูชาองค์ละ 2,999 บาท