พระกำลังแผ่นดิน
มวลสารจิตรลดา
ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี

ปี 2539

ในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เมื่อพ.ศ.2539 โดยคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้จัดสร้างพระกำลังแผ่นดิน มวลสารจิตรลดา ได้รับอนุญาตให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ประดิษฐานด้านหลังองค์พระ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานประกอบ พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2539 โดยมีพระภาวนาจารย์ 109 รูป

บูชาองค์ละ 999 บาท